วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 6 วันที่22 เดือนกรกฎาคม 2553


วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับเกมการศึกษา
เกมการศึกษา
สือสำหรับเด็กปฐมวัย คาวมสำคัญ
-ทำให้สิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
-ได้รับประสบการตรงจำได้นาน
-รวดเร็ว เพลิดเพลิน เข้าใจง่าย
ลักษณะของสือ
-ต้องมีความปลอดภัย
-ประโยชน์ที่เด็กได้รับเหมาะสมกับคาวมสามารถของเด็ก
-ประหยัด
-ประสิทธิภาพ
หลักการเลือกสือ
-คุณภาพ
-เด็กเข้าใจง่าย
-เลือกให้เหมาะกับสภาพของศูนย์
-เหมาะสมกับวัย
-เหมาะสมกับเวลาที่ใช้
-เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
-ถูกต้องตามเนื้อหา ทันสมัย
-เด็กได้คึดเป็นทำเป็นกล้าแสดงออก
การประเมินการใช่สือ (พิจารณาจาก ครูผู้ใช้สือ เด็กและสือ)
-สือช่อยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพรียงใด
-เด็กชอบสือชนิดนั้นเพียงใด
-สือช่วยให้สอนตรงกับจุด
*การบ้าน -อาจารย์ให้ดูเกียวกับ - เกมกราศึกษามีอะไรบ้าง
- มีเกมอะไรบ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น